Junta

La Junta, segons els estatuts:

Art.vint-i-setè, La composició d’aquesta Junta és la següent:

– Capità de Galejadors.

– Tinent de Galejadors.

– Secretari.

– Tresorer.

– 7 vocals.

Tots aquests càrrecs, excepte el Capità i el Tinent, són elegits pel comú dels Galejadors de forma majoritària reunits en Assemblea.

Actualment la Junta esta composada per:

CAPITÀ:  Josep Giol Mas

TINENT: Joan Genescà Serra

Càrrecs electes

SECRETARI: Jaume Vinyets Camps

TRESORER : Silvia Cid Molero

VOCALS :

  • Xevi Camps Codina
  • Alejandro Ramos Deulofeu
  • Cristian Puig  Aribau
  • Laia Grau Grau
  • Ramon Novellas Julià
  • Josep Antoni Suárez Romero
  • Jordi Font i Giol